ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ


Този символ, отпечатан на самия уред и/или на неговата опаковка, означава, че продукта не  може   да бъде   изхвърлен като битов отпадък и следва да бъде предаден за екологосъобразно обезвреждане: рециклиране и други форми на оползотворяване на излязло от употреба ЕЕО /Електрическо и Електронно Оборудване/.

Моля, съблюдавайте  изискванията за разделно събиране на отпадъци и дайте своя принос за опазване на околната среда и човешкото здраве, от възможно вредно въздействие в резултат на наличието на опасни вещества в ЕЕО.

Информация за системите за обратно приемане и разделно събиране на: www.ekobultex.comwww.ekobulpak.com.

 

“Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” (ИУЕЕО) е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него." 

Всички обявени цени се отнасят за 1 брой с включено ДДС в лева.